liquidation auctions wholesale clothing suppliers wholesale clothing suppliers

Pair of Thieves underwear and socks lot box mixed items

6+ items pair of thieves brand socks and underwear. See tag one pkg of underwear alone is 16.00 on clearance.
Great package for resale or gifting

Điều kiện: Mới
Số lượng đơn vị trong lô này: 6+
Chính sách Trả hàng / Đổi / Hủy: All sales final no returns or exchanges as they are just as described
Thẻ (cụm từ tìm kiếm): Mens, mystery, lot, clothing, pair of thieves, underwear, socks
Gửi từ (Bang / Vùng):  Pennsylvania
Dịch vụ vận chuyển:
USPS First Class
USPS Priority
Fedex Ground
UPS Ground
DHL International
Freight (LTL/Truckload)
Nhận hàng có sẵn: Không