Tạo một tài khoản mới trong Simple Lots Thanh toán